Новини

Home » Новини
01 / 03 / 2015
Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” уведомява всички свои клиенти и партньори, че с промяна в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикувана в държавен вестник бр.14 от 20.02.2015 год., имуществена санкция в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя се налага на: 1) търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 2) търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физическите лица по чл. 3, ал. 4 и ал. 5 ЗСПЗЗ, или чуждестранни юридически лица, извън тези по чл. 3, ал. 4 и ал. 6 ЗСПЗЗ, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица и 3) акционерни дружества, които са издали акции на приносител. На търговско дружество, което три месеца след налагане на санкцията притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция в троен размер на първоначално наложената санкция. Предвидената административна отговорност ще започне да се прилага от 1 май 2015 г.
04 / 01 / 2015 

Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” уведомява всички свои клиенти и партньори, които са поискали и потвърдили своето желание за абонаментно …
See all…

29 / 09 / 2011See all…

19 / 03 / 2011Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” извършва публикуване на Годишни финансови отчети(ГФО) на юридически лица в Търговския регистър на Агенцията по
See all…

15 / 12 / 2010Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” уведомява всички свои клиенти и партньори, че с Държавен вестник брой 101 от 28.12.2010 год. …
See all…

15 / 12 / 2010Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” уведомява всички свои клиенти и партньори, които са поискали и потвърдили своето желание за абонаментно …
See all…

Show Comments