Практики

Home » Практики

Практики

Търговско и дружествено право

Регистрация на еднолични търговци и търговски дружества,вписване на нови обстоятелства(промяна на съдружници, име, адрес, предмет на дейност и други), преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния), ликвидация, несъстоятелност, търговски сделки, ценни книжа, арбитраж, инвестиции, концесии, строителство, инженеринг, транспорт, банково право,финансови посредници, застрахователно право, особени залози

Гражданско право

Вещно право, семейно право(предбрачни и брачни договори, развод, осиновяване, бащинство и др.), наследствено право, облигационно право(граждански дружества, договори, едностранни сделки и др.), непозволено увреждане(деликт), aрбитраж, помирителни услуги

Административно право

Данъчно право, конкурентно право, медийно и рекламно право, патентно право, интелектуална собственост, спортно право;

Трудово право

Осигурително право, създаване и прекратяване на трудови правоотношения, възнаграждения, работно време, почивки, отпуски, професионална квалификация, здравословни и безопасни условия на труд, трудова дисциплина, имуществена отговорност, индивидуални и колективни трудови спорове

Процесуално представителство

Защита по граждански, търговски (включително несъстоятелност),трудови и административни дела (включително данъчни)

Международно частно право

Договори между лица, регистрирани в различни държави, приложимо право при въпроси, свързани с изпълнението на договорите, учредяване на съвместни дружества, спорове и др.

Режим на чужденците в България

Пребиваване на чужденците и режим на работа в България Визов режим Разрешения за постоянно пребиваване в страната

Чуждестранни инвестиции в България, Проучвания, Анализи, Управление, Гаранции

Show Comments