Условия

Home » Условия

Качествен контрол - На всяка възложена ни задача при нас се осъществява щателен контрол за качествено и навременно изпълнение.
- По всеки отделен казус ще бъдете информирани за адвоката или сътрудника, който ще отговаря за неговото изпълнение.
- Всички наши клиенти надлежно и своевременно ще бъдат информирани относно хода и развитието на техните дела.

Възлагане на поръчка

-Всяка възложена поръчка на адвокат или сътрудник от дружеството се счита за поръчка възложена на дружеството.Съответно дружеството изпълнява поръчката и плащането на разноски и хонорари се извършва по сметка на дружеството.

Конфиденциалност

- Информацията, която ни е известна във връзка с обслужването на нашите клиенти е строго конфиденциална.
- Изготвените от дружеството становища и документи са предназначени само и единствено за съответните клиенти и същите не могат да бъдат ползвани от трети лица без изрично писмено съгласие от страна на дружеството.
- След приключване на възложените поръчки всички книжа и документи биват връщани на съответния клиент при поискване, или съответно биват съхранявани в архивите на дружеството 5 години, след което биват унищожавани.

Нашата цел е да намерим най-полезния за клиентите резултат. Той може да бъде постигнат само, ако при възлагане на работата ни бъде изложена цялата налична информация. Своевременното ни информиране за всички, междувременно настъпили промени във фактите или в обстоятелствата по даден случай, често е от решаващо значение за пълноценната защита на правата и законните интереси на клиента.

Нашите адвокатски хонорари се основават на вложените във всеки отделен случай професионални умения, както и на сложността на извършената правна услуга. Адвокатските ни възнаграждения отразяват времето и усилието, което е употребено за разрешаването на дадения юридически въпрос, както и размера на защитавания от адвокатите на дружеството материален интерес.

Адвокатските възнаграждения не включват разноските, последните се дължат независимо и отделно от нашите хонорари. Разноските включват разходите за държавни, общински, нотариални, съдебни такси и данъци, пощенски и куриерски услуги, фотокопиране, таксиметрови услуги, командировки и др.

Съгласно чл. 39. от Закона за адвокатурата на Република България, Адвокатско дружество Кличанов и Ко, има открита и специален вид банкова сметка – адвокатска клиентска сметка, по която следва да бъдат нареждани всички парични средства, предназначена за разноски на клиента. При поискване от страна на клиента, той бива информиран за размера на салдото по сметката и размера, до който са достигнали разноските и хонорарите ни на всеки етап от процеса на юридическата работа.

Следва да се има предвид, че ако някое плащане не бъде извършено в срок, Законът за адвокатурата ни позволява да спрем работата по този случай, като следва да ни бъде заплатено възнаграждението за извършеното до този момент. Когато клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената ни работа, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Оновни принципи в предлаганите от
Адвокатско Дружество „Кличанов и Ко” услуги са:

  • Коректност
  • Професионализъм
  • Лоялност
  • Конфиденционалност
  • Експедитивност
Show Comments